poniedziałek, 13 grudnia 2010

Plansze i opis projektu konkursowego "Wielkomiejska Piotrkowska"

ZBIGNIEW BIŃCZYK

WIELKOMIEJSKA PIOTRKOWSKA - PLANSZE PROJEKTU KONKURSOWEGO

plansza 01


plansza 02


plansza 03


plansza 04


WIELKOMIEJSKA PIOTRKOWSKA
- OPIS PROJEKTU KONKURSOWEGO

I. PRZEDMIOT PRACY KONKURSOWEJ

Obszar opracowania konkursowego obejmuje: teren o powierzchni 124 ha zlokalizowany pomiędzy ulicami:
od północy: Rewolucji 1905r. i Próchnika , od południa: Żwirki i Wigury, od wschodu: Wschodnią, Sienkiewicza, od zachodu : Wólczańską, łącznie z tymi ulicami.

WIELKOMIEJSKA PIOTRKOWSKA
Tytuł zobowiązuje. Zdaniem autora pracy konkursowej, Wielkomiejska Piotrkowska może zaistnieć jedynie w sytuacji wielkomiejskiego charakteru jej otoczenia tj. znaczącej części całej struktury miejskiej. O wielkomiejskości można mówić wyłącznie w sytuacji zdolności generowania w obrębie struktury, potencjału umożliwiającego jej rozwój – tu rozumianego jako zdolność do odtwarzania zasobów oraz niezbędnych przekształceń wynikających z nowych potrzeb w tym podnoszenia standardów użytkowych, kulturowych, cywilizacyjnych czy choćby prestiżu miasta i jego mieszkańców.

Zdaniem autora pracy konkursowej miasto znajduje się w krytycznej sytuacji w zakresie integralności swojej struktury przestrzennej w aspekcie jej wielkomiejskości.
 • przeżywa zapaść demograficzną – ubywa mieszkańców, a także dojeżdżających „użytkowników” miasta,
 • ubywa autonomicznych elementów programowych i funkcjonalnych stanowiących o wielkomiejskości,
 • uwstecznia się standard infrastruktury miejskiej – wzrasta dystans w stosunku do narastających potrzeb cywilizacyjnych,
 • relatywnie pogłębia się izolacja miasta w strukturze przestrzennej kraju,
 • następuje daleko idąca zmiana struktury przestrzennej z wielofunkcyjnej, wielowarstwowej w każdym aspekcie miejskości, w kierunku zbioru autonomicznych, ograniczonych w swej różnorodności funkcjonalnej obszarów, (ze stale obniżająca się intensywnością zabudowy).
 • niekontrolowane, lawinowe powiększanie się w mieście obszarów „urbanizowanych” co skutkuje całkowitym rozproszeniem środków i niemożnością racjonalizacji ich wydatków.
 • prawna i administracyjna blokada ewolucyjnych procesów przekształcania i adaptacji do nowych potrzeb w istniejącej strukturze miasta.
Zważywszy na powyższe, autor pracy konkursowej nie ma złudzeń, że bez istotnego ograniczenia negatywnych zjawisk wyrastających z powyższych procesów, proponowane rozwiązania projektowe w obszarze wyznaczonym warunkami konkursu, będą trudne, bądź wręcz niemożliwe do realizacji. Dlatego w pracy konkursowej przyjęto pewne założenia:
 • struktura przestrzenna będzie z pewną preferencją dostosowywana do potrzeb dojeżdżającego „zewnętrznego użytkownika” miasta,
 • zbudowany zostanie „bank” lokalizacji dla inwestycji budujących metropolitarny charakter miasta,
 • nastąpi koncentracja środków na realizację elementów infrastruktury miejskiej w obszarze ograniczonym koleją obwodową (w tym głównie infrastrukturę transportową),
 • nastąpi zwiększenie dostępności centrum miasta – serca metropolii zarówno w aspekcie zewnętrznym jak i wewnętrznym,
 • podjęte zostaną działania na rzecz różnorodności programowej i funkcjonalnej wszystkich obszarów miasta w tym głównie jego obszarów centralnych,
 • kierunkowy rozwój miasta do środka zostanie zaakceptowany jako podstawa sprostania wyzwaniom cywilizacyjnym i kulturowym,
 • wdrożona zostanie koordynacja procesów administracyjnych dla złagodzenia negatywnych zjawisk płynących z obowiązującego systemu prawnego i wyrosłych z byłych systemów organizacyjnych.
Wśród celów wyznaczonych warunkami konkursu podstawowymi celami autora pracy konkursowej są:
 • przywrócenie ulicy Piotrkowskiej funkcji i roli głównego salonu Łodzi – pierwszej przestrzeni publicznej miasta,
 • zagwarantowania możliwie najlepszych warunków dostępności centralnych obszarów miasta w tym ulicy Piotrkowskiej i jej bezpośredniego sąsiedztwa.
Funkcjonowanie miejskiego salonu wymaga poza atrakcyjnym programem, wygody korzystania i najlepiej by było gdyby możliwa była każda forma dostępności. W dobie rozwiniętej motoryzacji, także dojazdu samochodem. Funkcjonowanie tego środka transportu wymaga relatywnie bardzo dużej powierzchni co wyklucza z kolei, niezbędną dla atrakcyjności „salonu”, gęstość programu. Tą oczywistość trzeba przywołać gdy nie ustają dyskusje na temat przywrócenia ruchu samochodowego na ul. Piotrkowskiej. Praca konkursowa koncentruje się na rozwiązaniu tego problemu zwłaszcza w kontekście potrzeby zagwarantowania dostępności „zewnętrznym użytkownikom” miasta. Dlatego praca konkursowa, poza rozwiązaniami dotyczącymi obszaru wyznaczonego w warunkach konkursu. podejmuje dwie kwestie w obszarach zewnętrznych – struktury układu komunikacyjnego i transportu publicznego.

OBWODNICA
W sąsiedniej metropolii odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne obecnej doby przedstawiono w wyjątkowo skondensowanej formie; „stolica to metro i obwodnica”. Metropolitarne aspiracje Łodzi mogą i muszą być realizowane poprzez adekwatną odpowiedź na zjawiska opisane tym stwierdzeniem. W przypadku Łodzi dodatkową trudność stanowi, wypływająca z fundamentalnego problemu planistycznego miasta, jakim jest pierwotna osnowa struktury przestrzennej centrum. Zbudowana dla kilkunastotysięcznego miasteczka, z kwartałami zabudowy średnio czterokrotnie zbyt wielkimi jak dla miasta tego typu, oraz skalą korytarzy ulic, bliższą standardom średniowiecznej zabudowy, dodatkowo obsługujących obszar wielokrotnie większy od struktur tego typu.
Projekt proponuje maksymalne wykorzystanie istniejącej sieci korytarzy ulicznych oraz jej rozbudowę o dodatkowe elementy. Celem jest stworzenie sieci ulic jednokierunkowych, najbardziej wydajnej w warunkach ograniczonej wielkości przestrzeni publicznej, którą można przeznaczyć dla pełnienia tej funkcji w mieście. Projekt generalnie odrzuca wielostopniową hierarchiczną strukturę sieci ulicznej, redukującą ilość skrzyżowań - najsłabszych elementów każdej struktury komunikacyjnej i prowadzącą do kumulowania ruchu w wybranych węzłach a tym samym obniżającą sprawność i tak wątłego systemu jaki posiada Łódź. Z tych samych powodów nie akceptowalny jest także, proponowany dla Łodzi kilkustopniowy układ „obwodnic miejskich”. Z proponowanych lokalizacji można wywieść, że większość stanowiły będą układy o bardzo niskim standardzie użytkowym. Praca konkursowa, większość tych ulic traktuje jako elementy równoważne projektowanej sieci podstawowego układu obsługi komunikacyjnej, którą w relacjach zewnętrznych obsługuje jedna obwodnica śródmiejska o możliwie najwyższych parametrach technicznych gwarantująca odpowiednią przepustowość układu. Układ obwodnicy śródmiejskiej tworzy także trasa średnicowa W-Z (Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego) lokalizowana w pracy konkursowej, w swej pierwotnej wersji, na poziomie –1. (od ul. Żeromskiego do Trasy Widzewskiej). Koncepcja obsługi obszaru śródmieścia wykorzystuje centralny fragment Trasy Wojska Polskiego oraz, głownie z uwagi na potrzeby transportu publicznego, nowoprojektowaną ulicę Tokarzewskiego z przebiciem do ulicy Limanowskiego. W pełni satysfakcjonująca obsługa obszaru centrum komunikacją samochodową nie jest i nie będzie możliwa, dlatego poza obwodnicą, drugim warunkiem rewitalizacji metropolitarnej funkcji centrum Łodzi, jest dobrze funkcjonująca komunikacja publiczna.

TUNEL TRAMWAJOWY
Realizacja metra w Łodzi, nie była i nie jest możliwa, dlatego praca konkursowa wskazuje adekwatnie do skali miasta rozwiązanie – tramwajowy tunel średnicowy N-S. Na północy miasta, w rejonie Bałuckiego rynku zbiegają się 4 trasy tramwajowe. Podobnie na południu, w rejonie placu Reymonta także zbiegają się 4 trasy tramwajowe. Projekt konkursowy tworzy w tych miejscach stacje węzłowe i łączy je „tunelem” tramwajowym realizowanym w korytarzach ulic Zachodniej i Kościuszki z jej przebiciem na południe. Poza stacjami węzłowymi, przejście typowo tunelowe, stanowi jedyne część trasy (odcinek od pasażu Rubinsteina do ul. Radwańskiej, pozostałe fragmenty prowadzone są w wykopie bądź wydzielonym torowisku. Projekt oczywiście zapewnienia bezkolizyjne* relacje z innymi elementami systemu transportowego. Eliminując kolizje z głównymi kolektorami systemu kanalizacyjnego miasta (I, II, II D, III). proponowane rozwiązanie powinno w znaczący sposób ograniczyć koszty realizacji tej trasy tramwajowej. Z realizacją „tunelu” wiązałaby się budowa jeszcze dwóch stacji węzłowych- na skrzyżowaniu z kolejowym tunelem średnicowym przy ul Zielonej oraz na skrzyżowaniu Al. Mickiewicza z Al. Kościuszki. Na skrzyżowaniach o dużym natężeniu ruchu pieszego, projektowane są przejścia podziemne zintegrowane z przystankami tramwajowymi. Lokalizację pozostałych przystanków oznaczono na planszy. Projekt dla uzyskania maksymalnej sprawności, w ramach systemu wyodrębnia cztery w zasadzie autonomiczne układy:
 • trasy związane z tunelem tramwajowym N-S, prowadzone wyłącznie* na wydzielonych torowiskach,
 • układ związany z trasą Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego prowadzoną na poziomie –1 i usytuowaną tam także trasą tramwaju, gdzie od ul. Wólczańskiej do ul. Targowej biegłaby w para-tunelu i dalej w wykopie do Trasy Widzewskiej,
 • trasy prowadzone wyłącznie* na wydzielonych torowiskach,
 • trasy o charakterze lokalnym, głównie z uwagi na ograniczoną prędkość przewozową, z torowiskiem z reguły usytuowanym w jezdni (w tym także, odbudowana linia na całej długości ulicy Piotrkowskiej).
Proponowane rozwiązanie eliminując nakładanie się tras o różnych standardach, gwarantowałoby uzyskanie dużych prędkości i zdolności przewozowych a przede wszystkim akceptowalnego przez mieszkańców czasu podróży. Projektowany system obsługiwałby większość obszaru miasta a dla zwiększenia jego skuteczności, w pasach zabudowy szerokości 1 000 m (wzdłuż tras tramwajowych) należy dążyć do zwiększenia intensywności zabudowy poprzez stosowne regulacje w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
*projekt dopuszcza jedna kolizję na skrzyżowaniu z ulicą Zieloną, wyłącznie z podporządkowaną linią 8, inne relacje na skrzyżowaniu są zabronione

REINTEGRACJA PRZESTRZENNEJ STRUKTURY MIASTA
Realizacja ograniczonej ilości obwodnic miejskich w odpowiednich standardach, stwarza warunki przywrócenia historycznej ciągłości struktury przestrzennej Łodzi. Poprowadzenie Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego na poziomie –1 umożliwia przywrócenie ciągłości sieci ulicznej. Tylko takie rozwiązanie stwarza warunki i czyni racjonalną jej rozbudowę, przekształcenie, rozwój w kierunku umożliwiającym nadrobienie zaniedbań z przeszłości. Pozwala na zwielokrotnienie i tym samym ułatwienie powiązań poszczególnych elementów struktury. W przypadku realizacji proponowanej w pracy konkursowej, zabudowy nad trasą W-Z, stałoby się możliwe zlikwidowanie przestrzennej wyrwy w samym sercu miasta. Powraca skala i relacje właściwe centrum Łodzi. Możemy przejść całą ulicę Piotrkowską bez żadnych utrudnień. Powstają warunki rozwoju różnych form przestrzeni publicznych w których podmiotem jest pieszy. Znika cały pakiet narosłych przez lata, z tego powodu problemów. Proponowane rozwiązanie wydaje się racjonalne także z ekonomicznego punktu widzenia. Tworzone w ten sposób nowe lokalizacje, wydają się gwarantować sowitą rentę gruntową.
Rozwiązania towarzyszące proponowanej trasie tramwajowej N-S: potrzeba uzyskania ciągłości sieci ulicznej skłoniły autora pracy konkursowej do wykorzystania ukształtowania terenu w rejonie ulic: Północnej, Legionów, Więckowskiego do przeprowadzenia wraz z trasą tramwajową, także jezdni ul. Zachodniej w poziomie –1. Proponowane rozwiązanie pozwala na integrację ruchu pieszego pomiędzy ciągiem ul. Piotrkowskiej z zespołem Manufaktury i podnosi sprawność istotnego w tym rejonie skrzyżowania z ul. Więckowskiego. Opracowanie wykorzystuje także fakt planowanego tunelu kolejowego aby włączyć do planowanej w rejonie ul. Zielonej inwestycji, bezkolizyjnego połączenia dwóch części ul. 6-go Sierpnia.

„INTEGRATORY” KWARTAŁÓW ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ
Dla realizacji sprzecznych celów w rejonie samej ul. Piotrkowskiej tj. eliminacji ruchu samochodowego z przestrzeni ulicy a jednocześnie zagwarantowanie obsługi obszaru i jego dostępności dla samochodów, praca konkursowa przewiduje realizację w każdym kwartale obiektu który spełniałby następujące funkcje:
 • drogi dojazdowej od strony sąsiednich ulic, umożliwiającej dostęp do każdej posesji przy ul. Piotrkowskiej*,
 • garażu dla mieszkańców kwartału,
 • parkingu dla użytkowników i klientów dojeżdżających z zewnątrz,
 • dojazdu pożarowego oraz w wybranych lokalizacjach postoju taksówek,
 • zespołu sportowego lub miejsca lokalizacji usług publicznych np. przedszkola na dachu obiektu,
 • miejsca lokalizacji infrastruktury obsługującej zabudowę: stacje transformatorowe, pomieszczenia na odpadki, magazyny.
„Integrator kwartału” w opracowaniu konkursowym, z reguły realizowany jest na działkach lub ich częściach wolnych od zabudowy lub ze zdegradowaną substancją budowlaną. Jest to obiekt z parterem wysokości min 4,2 m netto (umożliwienie przejazdu wozów straży pożarnej) prawie wolnym od pomieszczeń użytkowych – miejsce usytuowania pochylni do garaży pod ziemią i parkingów na wyższych kondygnacjach, pomieszczeń ich obsługi oraz wybranych usług, dojścia do klatek schodowych i wind obsługujących parkingi i zielone zespoły na dachu. Z przestrzeni tej prowadzą przejścia i dojazdy do poszczególnych posesji, a także lokalnych pasaży pieszych. Na tym poziomie zlokalizowane byłyby też, pomieszczenia na odpadki oraz przestrzenie rozładunkowe dla dostawców sklepów i lokali usługowych zlokalizowanych w poszczególnych posesjach. Obiektowi towarzyszą wydzielone „place” 20x20 m dla wozów strażackich do ochrony pożarowej planowanego obiektu, ale przede wszystkim ochrony pożarowej zabudowy kwartału. Powstaną warunki rozwoju nowej zabudowy wewnątrz kwartałów oraz pożądanych nadbudów obiektów istniejących i tym samym zwiększenia intensywności zabudowy. W szczególnych sytuacjach, gdy obiekt sytuowany jest w pierzei ulicy, projekt przewiduje wykonanie „od frontu” części usługowej. Opracowanie konkursowe wskazuje na minimum jednej wybranej posesji, potrzebę ustanowienia służebności dojścia łączącego planowany obiekt z ulicą Piotrkowską.
Autor opracowania wyobraża sobie wiele form organizacyjnych powołujących taki obiekt w kwartale. Mogłyby to być spółki, spółdzielnie, stowarzyszenia właścicieli nieruchomości, zarządców, operatorów, które akceptowały i przyjęły jako podstawę swego działania, statut przygotowany przez gminę. W przypadku stwierdzenia na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, braku zdolności organizacyjnych podmiotów w danym kwartale, proponowany obiekt realizowany byłby jako inwestycja celu publicznego.

PASAŻE
Nowe inwestycje infrastrukturalne oraz modernizacja struktury wewnętrznej kwartałów rodzi nowe relacje komunikacyjne, wymusza realizację dodatkowych ciągów w tym także pieszych. Projekt poza adaptacją pasaży istniejących przewiduje wykonanie nowych oraz w części rozbudowę już istniejących. Przewiduje się: 1. nadanie podwórku Piotrkowska 17 charakteru stałego pasażu miejskiego, 2. Przy realizacji stacji tunelu średnicowego wykonanie wyjścia i przejścia w kierunku ul. Wólczańskiej, 3. Jw. tylko wykonanie wyjścia i przejścia w kierunku Łodzi Fabrycznej, 4. Rozbudowa Pasażu Rubinsteina o nową przestrzeń publiczną po drugiej stronie Al. Kościuszki z kładką nad ulicą (konieczność wynikająca z braku możliwości wykonania w tym miejscu przejścia dla pieszych) 5. Połączenie ul. Piotrkowskiej (posesja 92) poprzez zespół integrujący z przestrzenią ul. Sienkiewicza (posesja 37) 6. Przebudowa zespołu handlowo – administracyjnego przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w celu wygospodarowania na parterze zespołu miejsca na ciąg pieszy i usługi oraz dalsze kontynuowanie ciągu w nowym śladzie alei ZHP. 7. w związku z proponowaną zabudową utworzenie równoległego do Kościuszki (po stronie wschodniej) ciągu wewnętrznego, od ul. Żwirki do Al. Mickiewicza. Należy dodać iż wiele z wskazanych w opracowaniu służebności automatycznie zostanie przekształconych w pasaże handlowo – usługowe. W opracowaniu konkursowym fakultatywnie zostały wskazane, dalsze ciągi predystynowane do pełnienia funkcji pasaży. Decyzje o ich formie zagospodarowania autor pozostawia zarządcom nieruchomości. Projekt podejmuje także decyzję o przekształceniu ul. Narutowicza (na odcinku od Sienkiewicza do Kościuszki w ciąg pieszo – tramwajowy z dopuszczeniem ograniczonego do minimum ruchu samochodowego (tylko takie rozwiązanie gwarantuje utrzymanie płynności ruchu tramwajowego).

PLACE
Proponowane zmiany funkcjonalne i organizacyjne pozwoliły zorganizować przestrzennie w obszarze wyznaczonym warunkami konkursu, cztery place miejskie: 1. Plac Arlekina przy zbiegu ul. Wólczańskiej i ul.1 Maja, 2. Plac 4-go Czerwca przy zbiegu ul. Sienkiewicza i ul. Narutowicza. 3. Plac Centralny przy zbiegu ul. Piotrkowskiej i Al. Mickiewicza, 4. Plac Błękitny przy zbiegu ul. Sienkiewicza i Piłsudskiego. Ponadto projekt przewiduje uporządkowanie przestrzeni wokół Placu Komuny Paryskiej a także wskazuje rezerwę terenu dla sytuacji nadzwyczajnych, przyszłej realizacji wyjątkowej funkcji metropolitarnej wymagającej odpowiednio dużego terenu.

PARKOWANIE
Wraz z postępującą realizacją tz. INTEGRATORÓW w poszczególnych kwartałach i przyrostem ilości miejsc parkingowych w parkingach wielopoziomowych, projekt przewiduje stopniowe ograniczanie parkowania w przestrzeni ulic celem jej wykorzystania dla potrzeb organizacji ruchu. Część powierzchni, która pozostaje, projekt przeznacza na urządzenie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, oraz do czasowego krótkotrwałego zatrzymywania się np. taksówek, pojazdów kurierskich, części zaopatrzenia, obsługi technicznej miasta. W tych strefach zostaną wyznaczone także miejsca parkingowe dla motocykli i skuterów. Parkowanie rowerów przewidywane jest we wszystkich możliwych wyznaczonych miejscach w korytarzach ulic i pasaży.

ZABUDOWA
W pracy konkursowej przyjęto generalną zasadę uzupełniania zabudowy(w tym nadbudowy) i ta zasada dotyczy także planowanych obiektów obsługi kwartałów, tz „Integratorów”. Nowe proponowane lokalizacje wiążą się z „nową” koncepcją prowadzenia trasy al.. Piłsudskiego, ponadto teren pl. Komuny Paryskiej oraz nieruchomości towarzyszącej Balatonowi, autor pracy konkursowej traktuje jako rezerwę dla wyjątkowej metropolitarnej funkcji - do realizacji w przyszłości. Projekt w swych propozycjach przewiduje nawiązanie do skali miasta i ogranicza możliwość realizacji obiektów o wysokości powyżej 25 m, co i tak stwarza możliwość istotnego zwiększenia intensywności zabudowy. Przedstawiane w pracy nowe obiekty ilustrują jedynie proponowaną skalę i zasady wzajemnych relacji z istniejąca zabudową i nie aspirują do wyłączności w tym zakresie oraz rozwiązań architektonicznych jako takich. Projekt przewiduje usunięcie substandardowej zabudowy pozostawia jednak wszystkie oryginalne zabudowania gospodarcze i obiekty w podwórkach. Ofertą dla inwestorów mogą być wszystkie obiekty towarzyszące al. Piłsudskiego i al. Kościuszki na odcinku Mickiewicza – Żwirki oraz w rejonie skrzyżowania Sienkiewicza – Narutowicza. Inne, z uwagi na rozdrobnienie własności, wymagają podjęcia działań zorganizowanych.II. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1) W jaki sposób zaktywizować tereny kwartałów przyległych do ul. Piotrkowskiej tak, by poprzez ich wzrost funkcjonalny i estetyczny mogły one budować intensywne wykorzystanie i wysoki prestiż ulicy, właściwy jej, ze względu na historię, lokalizację i rolę w mieście?

Poprzez gwarantowanie dostępności obszaru zarówno jako zespołu w mieście jak i wnętrz samych kwartałów oraz stworzenie warunków wprowadzenia elementów infrastruktury miejskiej, których w tak ukształtowanych parcelach wprowadzić nie można lub jest to na tyle kosztowne, że Zarządcy nie są w stanie ponieść takich kosztów. Podniesienia renty gruntowej poprzez zwiększenie intensywności zabudowy. Przywrócenie relacji Zarządca Nieruchomości – Gmina (z właściwym instrumentarium) umożliwiającej dialog społeczny. Przywrócić etos publiczny dla działań kształtujących strukturę przestrzenną centrum miasta, podejmowanych przez mieszkańców Łodzi.

2) W jaki sposób umożliwić sprawną obsługę komunikacyjną funkcji zlokalizowanych przy ul. Piotrkowskiej oraz obsługę komunikacyjną wartościowych kwartałów przyległych?

Opracowanie konkursowe wskazuje takie rozwiązanie -,„integrator kwartału”. W niektórych kwartałach rozwiązanie to musi zostać rozbudowane o sięgacze i połączenia bramowe – przejazdy bramowe wykonywane w istniejących oficynach. Proponowane rozwiązanie umożliwia dojazd do prawie każdej posesji przy Piotrkowskiej, tym samym obsługę nieruchomości i możliwość dostaw do lokali handlowych i usługowych, gwarantuje zaspokojenie potrzeb parkingowych.

3) Jakie funkcje samej ulicy i wyznaczonego obszaru konkursu oraz jak rozlokowane, sprzyjają zachowaniu i podnoszeniu wiodącej roli ulicy Piotrkowskiej w przestrzeni miasta?

Projekt zakłada wielofunkcyjność całego obszaru w każdym wymiarze z usługami o najwyższym standardzie, (wydaje się że, lokalne zgrupowania branżowe usług – zwiększa atrakcyjność takiego rejonu. Autor opracowanie sądzi, że takich obszarów jednak nie daje się zadekretować i powstają z wspólnoty interesów konkretnej grupy handlowców i przedsiębiorców). Podniesieniu roli ulicy służyć mogą działania na rzecz marginalizacji usług utylitarnych, w tym punktów bankowych.

4) Co powinno oznaczać określenie „przestrzeń publiczna” w przypadku ul. Piotrkowskiej – jakie walory decydują o jej wyjątkowości i jak je wykreować?

Powinno oznaczać „salon miasta” miejsce spotkań osób i rzeczy tych najatrakcyjniejszych jakie tu funkcjonują i docierają do miasta, miejsce przyjmowania naszych gości. Upodmiotowić obywatela miasta.

5) W jaki sposób zachować i utrwalić walory kulturowe strefy ul. Piotrkowskiej tak, aby jednocześnie umożliwić wzrost tkanki zabudowy kwartałów z koniecznym ich udrożnieniem ?

Wprowadzając rozwiązania proponowane w pracy konkursowej, patrz odpowiedź na pytanie 1.

6) Jakie ustalenia planistyczne należy przyjąć w opracowywanym planie miejscowym w zakresie niezbędnej i akceptowanej regulacji stanów własnościowych w celu uzyskania efektu budowy przestrzeni miejskiej o centralnym znaczeniu i wiodącej randze w mieście?

Jeżeli jakiś pogląd – rozwiązanie, stanie się kierunkiem działania samorządu, wyznacza on negocjatora (może planistę), który z właścicielami obszaru którego to rozwiązanie dotyczy, wynegocjuje warunki realizacji. Przy braku porozumienia można wdrożyć procedurę inwestycji celu publicznego gdyż nie ulega wątpliwości, że przestrzeń miejska o centralnym znaczeniu i wiodącej randze jest celem publicznym. W każdym przypadku tą przestrzeń trzeba będzie kupić (o ile akurat nie jest to nieruchomość gminna), pozostaje kwestia ceny. Nie musi być ona wysoka o ile będzie można wykazać i uzyskać wzrost renty gruntowej u właścicieli nieruchomości a następnie obciążyć partycypacją w kosztach wprowadzenia zmian. Postępująca wtórna parcelacja, z jaka mamy do czynienia na obszarze centrum, prowadzona bez rozwiązania problemów przestrzennych tego obszaru i wdrożenia planów określających zasady na jakich takie podziały byłyby możliwe, jest i będzie dużym obciążeniem dla miasta.

7) Czy i w jaki sposób można dodatkowo udostępnić ul. Piotrkowską dla mieszkańców i użytkowników kwartałów śródmiejskich poza istniejącym już układem drogowym?

Tak. Poprzez korektę organizacyjną tego układu, jego rozbudowę o dodatkowe ulice i dojazdy w tym związane z tzn. INTEGRATORAMI KWARTAŁÓW, przywrócenie tramwaju na ul. Piotrkowskiej, wdrożenie systemu sprawnego i szybkiego transportu publicznego.

8) W jaki sposób północny odcinek Piotrkowskiej powinien łączyć się z południowym w kontekście bariery urbanistycznej jaką jest al. Piłsudskiego o odmiennej skali?

Przywracając możliwość stosowania pierwotnych zasad kształtowania struktury przestrzennej Łodzi poprzez realizację trasy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego w poziomie -1

9) Jakie cechy przestrzeni publicznej powinny posiadać poszczególne ulice dochodzące do ul. Piotrkowskiej na ich odcinkach przyległych, zwłaszcza al. Piłsudskiego i ul. Narutowicza / Zielona?

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego na poziomie 0 powinna zostać podzielona na dwie ulice jednokierunkowe przedzielone zespołami zabudowy tworząc zespół powiązanych wnętrz ul. Piotrkowskiej, pl. Centralnego, skweru Światowida, pl. Błękitnego.

10) Jak powinna wyglądać organizacja ruchu w ścisłym centrum, aby wprowadzić uprzywilejowanie ruchu pieszego ale też umożliwić dojazd w obszarze objętym konkursem?

W pracy konkursowej przedstawiono najbardziej wydajny model stosownie do przyjętych założeń.

11) W jakim modelu zapewnić najbardziej efektywną funkcjonalnie i przestrzennie komunikację pieszą pomiędzy projektowanym multimodalnym dworcem Łódź – Fabryczna oraz innymi obiektami planowanymi na obszarze Nowego Centrum Łodzi a ul. Piotrkowską?

Praca konkursowa przewiduje realizację pasażu pieszego towarzyszącego ulicy Zielonej i Narutowicza po ich południowej stronie oraz pasażu w posesji Piotrkowska 92 (możliwość przekrycia pasażu) i Sienkiewicza 37 z częścią podziemną i przejściem na drugą stronę ul. Sienkiewicza.

12) Jakiego przekształcenia wymaga ul. Zachodnia/ al. Kościuszki zarówno w zakresie podziału funkcjonalnego posadzki pasa drogowego i ścian urbanistycznych, aby ulica ta mogła przenieść rangę ulicy sąsiadującej z główną ulicą miasta – ul. Piotrkowską, czy możliwa i pożądana jest reorganizacja funkcjonalno – przestrzenna geometrii podłużnej ulicy dla uzyskania nowych możliwości funkcjonalnych np. budowy nowych przestrzeni publicznych z zachowaniem linii tramwajowej, a jeśli tak, to na jakim odcinku/odcinkach?

Patrz odpowiedź na pytanie nr 18.

13) W jaki sposób można zrównoważyć niedostatek układu komunikacyjnego po stronie wschodniej ul. Piotrkowskiej w stosunku do strony zachodniej w jej kierunku podłużnym?

Na odcinku od ul. Wschodniej na południe realizując ulice „wewnętrzne” rozszerzających program komunikacyjny obszaru, częściowo ekwiwalentnego dla ulic układu podstawowego. Wdrażając plan regulacyjny dla tego obszaru i wytyczając nowe ulice na tym obszarze, usuwając w ten sposób niedostatek opisany w pytaniu. Pewne niezbędne minimum przedstawiono w pracy konkursowej – utworzenie ciągu ulic Dowborczyków, POW, i dalej do ul. Franciszkańskiej oraz wydłużenia ulicy Sienkiewicza na północ (funkcjonalnie to dodanie drugiej jezdni ul.Kilińskiego).

14) Jakie są możliwości wprowadzenia zieleni do obszaru objętego konkursem?

Projekt wykorzystuje istniejące zespoły zieleni grupując je w skwery a w przypadku Manhattanu proponuje zorganizowanie miejskiego parku. Dodatkowe powierzchnie zielone realizowane są na dachach tzn. integratorów kwartałów w formie ogrodów przy np. przedszkolach lub innych placówkach np. klubach osiedlowych itp.

15) Jak powinny zostać zagospodarowane tereny wolne od zabudowy lub o zabudowie nieintensywnej w narożach ulic np. Kościuszki/ Zielona, Zachodnia/ Więckowskiego, Kościuszki/ A. Struga, Legionów/Zachodnia, Sienkiewicza?

Piłsudskiego, Jaracza/ Piotrkowska w kontekście relacji: przestrzeń publiczna – zabudowa, w jakiej zależności (proporcji) i o jakich cechach? Projekt przewiduje uzupełnienia zabudowy z propozycją kształtowania linii zabudowy stosownie do potrzeb przestrzeni publicznej w tych rejonach. Proponowane są też rozwiązania niekonwencjonalne np. miejski gaj przed „Magdą”.

16) Jak powinien zostać zagospodarowany nowo utworzony plac im. 4 czerwca 1989 r. u zbiegu ul. Narutowicza i Sienkiewicza?

Plac został ukształtowany w opracowaniu konkursowym.

17) Jakie indywidualne cechy przestrzeni można wykreować w tej centralnej części miasta wyróżniające go spośród innych w Polsce i Europie?

Zachowując zwartą zabudowę na relatywnie dużym obszarze uzyskując skalę „bardzo dużego starego miasta” (w wymiarze dziewiętnastowiecznym), przerywając proces destrukcji i dokumentując w ten sposób raczej powrót do tradycji Europejskiej w miejsce brnięcia w nijakość, kosmopolityzm miasta modernistycznego.

18) Jaka powinna być rola al. Kościuszki i ul. Zachodniej – funkcja, forma, układ komunikacyjny?

Głównego korytarza szybkiego transportu publicznego w obszarze centrum oraz zorganizowanego dojazdu do posesji przy ul Piotrkowskiej. Ulica Zachodnia jako dość uciążliwy korytarz transportowy, Al. Kościuszki - uspokojony ruch samochodów osobowych – liczne skrzyżowania i sygnalizacje świetlne i tym samym ograniczona przepustowość – (ciężka infrastruktura komunikacyjna pod ziemią), utrzymanie charakteru programu funkcjonalnego – wyspecjalizowane usługi generujące szybkie i ograniczone przemieszczanie się użytkowników.


Łódź, październik 2010 r.
Opracował mgr inż. arch. Zbigniew Bińczyk

17.12.2010 g. 17.30 KONIOR STUDIO - ARCHITEKTURA KONKTEKTSU

Wystawa „Architektura Kontekstu” jest podsumowaniem piętnastoletniej działalności KONIOR STUDIO. Postawa twórcza biura założonego przez Tomasza Koniora opiera się na przekonaniu, że w świecie zdominowanym przez typowe rozwiązania można projektować architekturę o indywidualnym wyrazie i niepowtarzalnym klimacie jednocześnie wychodzącą naprzeciw potrzebom człowieka.

Z dorobku pracowni wybrano i zgodnie z przyjętą konwencją umieszczono na OSI CZASU realizacje i projekty łączące konsekwentne dążenie do harmonijnego wpisywania w istniejące KONTEKSTY i tworzenie żywych, przyjaznych przestrzeni publicznych. Wnętrza FabrySTREFY wypełnią zdjęcia, panoramy, makiety, impresje filmowe, a także – w centrum ekspozycji – informacje o zespole, zdobytych nagrodach i wygranych konkursach.

Nieprzerwanie obserwujemy.
Szukamy punktów odniesienia…
Ludzie, miejsca i czas…
Odkrywając znaczenia- tworzymy nowe…
Kontynuujemy to, co ważne.
Wystawa- to nasza HISTORIA…

Tomasz Konior

CZAS: Uroczysty wernisaż odbędzie się 17 grudnia o godzinie 17.30. Otwarciu towarzyszyć będzie wykład Tomasza Koniora.

Ekspozycję można oglądać do 23 stycznia 2011 (czwartek – sobota) 17.00-19.00, towarzyszy jej katalog prezentujący twórczość architektoniczną z lat 1996-2010.

MIEJSCE: FabrySTREFA
Piotrkowska 138/140 – ŁÓDŹ (w fabryce F. Ramischa i przyszłej inwestycji Piotrkowska Center) wejście od ul. Roosevelta 10.

ZAPRASZAJĄ:
Konior Studio, Stowarzyszenie Fabrykancka, Orange Property Group, Akademia Architektury, Allmendinger, Rehau oraz Stowarzyszenie Art&Design, KN Kąt.

poniedziałek, 6 grudnia 2010

16.12.2010 g. 18 WIELKOMIEJSKA PIOTRKOWSKA?


Serdecznie zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym na temat ulicy Piotrkowskiej w kontekście projektu konkursowego "Wielkomiejska Piotrkowska" architekta, Zbigniewa Bińczyka oraz wybranych projektów studenckich "OSSA 2010 Łódź". Gośćmi specjalnymi będą mgr inż. arch. Zbigniew Bińczyk, dr hab. inż. arch. Marek Janiak, dr inż. arch. Włodzimierz Adamiak. Dyskusję poprowadzi dr Artur Zaguła.

Czas: 16 grudnia 2010 (czwartek) / godz. 18.00
Miejsce: Instytut Architektury i Urbanistyki PŁ - Kąt (pomieszczenie nr 001, przy głównym wejściu do budynku), al. Politechniki 6a

Zapraszamy!

niedziela, 21 listopada 2010

Podziękowanie

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować w imieniu swoim oraz innych, którzy się pod tym podpiszą za bardzo twórczą i rozwijającą współpracę, za poświęcony czas, za pomysły i chęć do działania oraz za pozytywną energię dla wszystkich, którzy uczestniczyli w inicjatywie koła naukowego, a w szczególności dla Agaty, bez której nie udało by się to, co się udało!
Agata - dzięki!

sobota, 20 listopada 2010

Nowy zarząd KN KĄT

Mhm..
Blog dłuższy czas pozostawał w stanie śpiączki klinicznej, ale mam nadzieję, że cudowne przebudzenie, które następuje wraz z tym postem sprawi, że nowe informacje będą pojawiać się tutaj często.
Na początek, pragnę poinformować, że musieliśmy zdecydować o nowym składzie zarządu Koła Naukowego KĄT. Zainteresowanych odsyłam do zakładki Kim jesteśmy.
W ciągu najbliższych dni umieścimy informacje o najbliższych wydarzeniach.

sobota, 28 sierpnia 2010

Hmm wakacyjnie

Witam!
Ponieważ chwilowo nic się na uczelni nie dzieje a większość ludności wybyła na wywczasy i strona Kątowa opustoszała - pomyślałam sobie, że może możnaby rozpocząć nowy wątek który sobie będzie mieszkał na naszym blogu - a mianowicie co ciekawwego o architekturze znaleźliście w necie - coś intrygującego/ śmiesznego/ niesamowitego. Coś czym chcielibyście podzielić się z innymi. Jeśli macie jakieś linki do interesujących artykułów - wklejcie je w komentarzu do tego posta. Jeśli macie ochote skomentować jakiś wątek - śmiało! Mam nadzieję że ten post nie umrze śmiercią naturalną tylko będzie sobie powoli narastał - w ten sposób gdy kiedykolwiek ktoś będzie miał chwilę wolnego czasu będzie mógł tu sobie zajrzeć i nasycić się pozytywną energią;)

Na początek trochę czarnej komedii. W roli głównej Dworzec w Katowiacach. W pozostałych rolach m.in.arch Konior
http://bryla.gazetadom.pl/bryla/1,85301,8276341,Pierwszy_kielich_dworca_w_Katowicach_sprzedany_.html

sobota, 19 czerwca 2010

Obrony w KącieMOZEMY SIĘ BRONIĆ W KĄCIE!) W Kącie może się bronić KTO CHCE ( NIE MUSI - salka na pierwszym czeka). Aby to zrobic trzeba po prostu spytac promotora i recenzenta czy maja cos przeciwko temu. Oczywiscie nalezy dodac ze bedzie kilka zmian:
- po piersze pufy zostaną zastąpione (chwilowo oczywiście) normalnymi ławkami i krzeslami dla komisji i ew. widzow)
- ściana wejściowa będzie zasłonięta na czas obron
- plansze beda wieszane na systemie do podwieszania ktory sie troszke
rozbuduje o nowe haczyki
- no i oczywiscie niebywala zaleta taka ze jest rzutnik wiec mozna
wziac komputer i przygotować prezentację
szczególne pozdrowienia dla Kątowników-Dyplomantów!

wtorek, 15 czerwca 2010

Wystawa Subiektywne w obiektywie


Zapraszamy serdecznie na wystawę fotografii studentów Architektury i Urbanistyki oraz Architektury Wnętrz Instytutu AiU, która towarzyszy otwarciu Galerii B16. Prace będzie można oglądać od najbliższej środy (15.06) na parterze budynku instytutu.
Kuratorką wystawy jest Katarzyna Janiszewska.

poniedziałek, 14 czerwca 2010

KĄT i OSSA

Tegoroczna XIV edycja warsztatów OSSA odbędzie się w Łodzi między 16 a 23 października. Koło Naukowe KĄT aktywnie uczestniczy w przygotowaniach, równolegle z którymi powstaje blog OSSA 2010 ŁÓDŹ. Serdecznie zapraszamy do jego obserwacji i komentowania.

piątek, 11 czerwca 2010

Koło Naukowe KĄT najlepsze na Politechnice Łódzkiej!

Chciałbym wszystkich poinformować, że odnieśliśmy duży sukces wygrywając konkurs za dokonania i osiągnięcia Koła Naukowego KĄT, które zostały przedstawione w prezentacji multimedialnej przez Michała Kempińskiego i Rafała Jóźwiaka, na Pierwszym Łódzkim Festiwalu Kół Naukowych, organizowanym przez Gildię Aniołów Biznesu oraz Gazetę Wyborczą.
Werdykt uzasadniono tym, że jesteśmy najprężniej działającym Kołem Naukowym, który w swojej krótkiej karierze zrobił dużo kreatywnych projektów, zarówno w Instytucie AiU jak i na Politechniki Łódzkiej. Nasze działania miały (przyp. rav: i będą miały) duży wpływ na wizerunek uczelni w mieście.
Nagrodą jest 3 000 zł na poczet działalności Koła Naukowego.

Jednym z elementów naszej prezentacji był film rejestrujący powstawanie Kubika i część obchodów 65-lecia Politechniki Łódzkiej na rynku Manufaktury, który można obejrzeć tutaj.

Już wkrótce napiszemy więcej o akcji organizowanej w Manufakturze.

niedziela, 23 maja 2010

wtorek, 18 maja 2010

20 maja, g.18 O!to design, Fabryka Sztuki

Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie zaprasza:

W najnowszym cyklu spotkań w Fabryka Sztuki zaprezentuje dorobek kolejnych etapów rozwoju polskiego designu, począwszy od końca XX w., po obecne kierunki przemian. Wybitni specjaliści – teoretycy i praktycy – podzielą się swoim doświadczeniem, pasją i wiedzą z zakresu historii polskiego designu oraz współczesnego projektowania, przedstawią krajowe i światowe trendy i tendencje. O!to design to spotkania dla wszystkich szukających inspiracji, a także niepowtarzalna okazja do poznania dziejów polskiego projektowania.

 20 maja, godz. 18.00 Fabryka Sztuki 
Najważniejsze polskie projekty do 1989 

Kolejna propozycja to prezentacja najciekawszych, najbardziej oryginalnych polskich projektów XX wieku. Będzie mowa zarówno o projektach powszechnie rozpoznawalnych – a niektóre z nich stały się ikonami polskiego designu, jak również o tych, które, z różnych przyczyn, takimi ikonami stać się nie mogły. 
 Prowadzący: dr Józef Mrozek - historyk sztuki i wzornictwa, kierownik Zakładu Historii i Teorii Designu Wydziału Wzornictwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych

piątek, 14 maja 2010

27.05 g. 18 Kąteksty


Druga edycja - panel dyskusyjny prowadzony przez dr Zagułę pt. Witruwiusz. Adresy tekstów źródłowych będą pojawiać się w komentarzach do tego posta. Tymczasem chętnych zapraszam do zarezerwowania sobie tego czwartkowego południa

czwartek, 13 maja 2010

28 maja g.17 zaproszenie na Arcyarchiwizje

Zbliża się kolejne spotkanie z cyklu arcyARCHIwizje.
28 maja o godzinie 17.00 w sali IFE na Politechnice Łódzkiej (Żwirki 36) czeka nas spotkanie z legendą polskiej architektury Stanisławem FISZEREM. Jako support zaprosiłem oczekiwaną przez Was Grupę BETON z Warszawy.
Pan Stanisław FISZER przyleci specjalnie na spotkanie z nami z Paryża gdzie ma swoją pracownię. 

Poniżej kilka słów o naszych gościach:

Stanisław Fiszer
Twórca Pracowni Architektonicznej "FISZER ATELIER 41" w Francji
i "FISZER ATELIER 41" w Warszawie
Architekt D.E.P.G. – Urbanista
Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich
Profesor Tytularny w Szkole Architektury w Nancy
Członek Tytularny Francuskiej Akademii Architektury od1993r
Comandor Orderu Państwowego Arts et Lettres
Medal Akademii Architektury 1993 r. fundacja Le Soufaché, 1874r
Nominowany do nagrody „Equerre d’Argent”1988 i 1995r.
Nominowany do Grand Prix d’Architecture w 1992r.
SARP, Honorowa Nagroda Roku 2000.
Główne realizacje w kraju i za granicą
Zagospodarowanie Arkad Kubickiego na główne wejście do Zamku Królewskiego w Warszawie
Centrum Giełdowe Warszawa
Instytut Polski Paryż
konserwatorium Muzyczne St. Maurice
Archiwa Wojewódzkie Chartres
Centrum Kultury Aglomeracji Dreux
Hotel Hilton Paryż

BETON działa w Warszawie od 2007 roku.
Został założony przez Martę Rowińską - absolwentkę Wydziału
Architektury Politechniki Warszawskiej (2001) i Kolegium Mody
łódzkiej ASP (2006) oraz Lecha Rowińskiego - absolwenta Wydziału
Architektury Politechniki Warszawskiej (2001).
BETON zajmuje się architekturą, dizajnem, scenografią teatralną,
grafiką użytkową, typografią, animacją, projektowaniem ubrań.
Poza realizacją kościoła we wsi Tarnów ma na swoim koncie między
innymi kilkanaście projektów scenicznych dla niezależnych
warszawskich teatrów (scenografia, kostiumy, projekcje wideo,
animacje, muzyka); projekty mebli i innych obiektów przestrzennych;
kilkanaście projektów linii ubrań i dodatków; kilkadziesiąt
projektów oprawy graficznej festiwali i wydarzeń kulturalnych,
plakatów, książek, stron www; kilka realizacji oprawy muzycznej do
filmów pełnometrażowych (jako veritables macarons).
BETON jest współzałożycielem (razem z AZE design) zakulisowego
kolektywu PLecy, rozsiewającego polską myśl projektową na całym
świecie.
Patronami przedsięwzięcia są:
- Leonardo da Vinci
- Architekt Miasta Marek LISIAK
- Łódzka Okręgowa Izba Architektów
- SARP
- GRAPHISOFT - producent prgramu ARCHICAD
- www.ronet.pl - serwis architektoniczny
- www.architekci.pl - serwis architektoniczny
- www.world-architects.com - serwis architektoniczny
- ARCHIVOLTA - kwartalnik architektoniczny
- CONSIDO - kwartalnik dla architektów i projektantów
A sponsorami:
- łódzka filia austriackiego koncernu PORR
- firma produkująca meble biurowe, wydawca kwartalnika dla projektantów -
CONSIDO
- importer włoskich, hiszpańskich i portugalskich płytek ceramicznych - firma
Łoginowicz i syn
- producent systemów dociepleń z klinkierem - INFATEC
- Marek DIEHL, importer mebli włoskich - fundator nagrody dla publiczności
(rewelacyjne krzesło).

No właśnie - wśród obecnych, którzy wypełnią ankiety rozlosujemy krzesło włoskiej firmy ARPER (na kółkach!) - białe, piękne!

Z poważaniem,
Wojciech WYCICHOWSKI
602 358530

sobota, 8 maja 2010

KONKURS Schron amplifikatorni - Świdnica

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie. Szczegóły:

http://www.nadbor.pwr.wroc.pl/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=87

Budynek można ogladać podczas warsztatów, które odbęda się w dniach 20-22
maja (info: http://www.nadbor.pwr.wroc.pl/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=197&Itemid=87) )

(Informacja dotarła do nas dzięki uprzejmości pana Walczaka i Witkowskiego)

środa, 5 maja 2010

10-11.05.2010 ProRevita 2010

W imieniu organizatorów pragnę wszystkich chętnych zaprosić na Konferencję ProRevita 2010, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek (10 maja) w Urzędzie Miasta Łodzi oraz we wtorek w MS2 (11 maja).
Szczegóły zawarte są w afiszu TUTAJ

niedziela, 2 maja 2010

13.05.2010 g.18 MOOMOO W KĄCIE


Najbliższym gościem studenckiego Kąta będą architekci z młodego, ale już docenianego na świecie łódzkiego biura MOOMOO.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład pod tytułem 'Poza Architekturą'.

niedziela, 18 kwietnia 2010

29.04.2010 g.18 Kąt-teksty - "Myślenie o teorii"
Musimy nieco odczłowieczać nasze poglądy.

Robinson Jeffers, Carmel Piont

Czuję się zawsze nieco niepewnie, mówiąc o architekturze. Jako filozof, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, spotkałem się jednak niegdyś z pomocnym tu twierdzeniem Witruwiusza, ojca założyciela teorii architektury. W "O architekturze księgach dziesięciu" Witruwiusz zaleca architektom, by wsłuchali się w nauki filozofów, jako że filozofia może uczynić z nich architektów doskonałych i wspaniałomyślnych. Witruwiusz twierdzi także, że słuchanie filozofów uwolni architektów od chciwości. Co więcej, uważa to za rzecz najważniejszą. Rzecz jasna, ta uwaga wykracza poza zakres mojego wykładu. Nigdy nie ważyłbym się domniemywać (bądź głosić), że dzisiejsi architekci są chciwi. Jednak biorę pierwsze stwierdzenie za zachętę: filozofia mogłaby mieć pewne znaczenie, gdy mowa o kwestiach architektury.


To tylko mały fragment tekstu Wolfganga Welsch'a, którego analizy i przemyślenia staną się przedmiotem akademickiej dyskusji, którą moderować będzie dr Artur Zaguła.

Zapraszamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w Kąt-tekstach, po wcześniejszym zapoznaniu się z literaturą!


Zarówno tekst Wolfganga Welsch'a, jak również Jolanty Brach-Czainy oraz fragment książki Anne D'Alleva można pobrać z odnośnika poniżej.

POBIERZ TEKSTY

poniedziałek, 12 kwietnia 2010

UWAGA! SPOTKANIE 15.04 ODWOŁANE!

W związku z żałobą narodową jesteśmy zmuszeni do odwołania spotkania z arch Tomaszem Koniorem. Spotkanie odbędzie się w innym terminie.

środa, 7 kwietnia 2010

15.04.2010 g.18 KONIOR STUDIO W KĄCIE


O godz. 18:00 wykład Tomasza Koniora, który mamy nadzieję stanie się przyczyną do żywej dyskusji. 

poniedziałek, 8 marca 2010

Dni Huculskie
Przypominamy, że trwają Dni Huculskie!

Oto program na kolejne dni:

PONIEDZIAŁEK 8.03
16:00 Reportaż Studenckiego Radia Żak z wyprawy "Huculszczyzna 2006" ilustrowany pokazem przeźroczy
16:30 Prezentacja "Rola studenckich inwentaryzacji na Huculszczyźnie", Zuzanna Adamska
17:00 Film "Ja, Hucuł", reż. Jerzy Kołodziejczyk, produkcja Danuta Buchczyk, 2004, 59'
18:00 Prezentacja "Huculszczyzna 1995-2007 - dziesięć pierwszych wypraw". dr inż. arch. Włodzimierz Witkowski

WTOREK 9.03
14:00 Film "Wesołych świąt, Jura", reż. Jerzy Kołodziejczyk, produkcja Danuta Buchczyk, 2007, 18'
14:30 Prezentacja "Huculskie cerkwie z ery drewna w czasach blachy i plastiku", Paula Karbownik, Maja Mikina, Artur Królewicz
15:00 Reportaż TVP3 Łódź "Uwaga zabytek - Huculszczyzna '96", reż. Magdalena Olczyk, 1996, 14'
15:30 Film "Huculszczyzna 2009", reż. Karol Wysznacki, 2009, 20'

ŚRODA 10.03
14:00 Film "Cienie zapomnianych przodków", reż. Siergiej Paradżanow, 1964, 1h30'
15:30 Prezentacja "Co dalej z architekturą Huculszczyzny? mgr inż. arch. Wojciech Pardała

CZWARTEK 11.03
16:00 Film TVP "Śladami Vincenza", reż. Waldemar Czechowski, 2000, 57'
17:00 Prezentacja "Huculszczyzna - Instrukcja obsługi", Magdalena Kubiak
17:30 Prezentacja "Sanatorium dra Apolinarego Tarnowskiego w Kosowie", mgr Katarzyna Tur-Marciszuk, dr inż. arch. Włodzimierz WitkowskiOrganizatorzy:
Koło Naukowe Studentów Architektury PL „9. Pietro”
Koło Naukowe Studentów Architektury PL KĄT

Delicious New York

Serdecznie zapraszamy w czwartek, 18.03 na pierwsze spotkanie w cyklu KĄT-TEKSTY, czyli wykładów i dyskusji z dziedziny teorii architektury. Na początek serwujemy "Delicious New York" dr Artura Zaguły nt. Nowego Jorku i Chicago. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przyjdź na spotkanie, na pewno będzie przepysznie.

plakat przygotowała Nina Grochowska  - serdecznie dziękujemy!

Obserwatorzy